ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਫਤਰੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ
Skip Navigation Linksਮੁੱਖ ਸਫਾ : ਫਾਰਮ
ਫਾਰਮ

ਲੋਡ਼ੀਂਦਾ ਦਰਖਾਸਤ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

ਫਾਰਮ 4 ਘਰ- ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਡ਼ਤਾਲ ਸਮੇਂ ਮਤਦਾਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇੰਦਰਾਜ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ। (ਜਦੋਂ ਮਤਦਾਤਾ ਦੇ ਘਰ ਬਾਰੰਬਾਰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆਂ ਹੋਵੇ )
ਫਾਰਮ 6
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ। (ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀ ਹੈ )
ਫਾਰਮ 7 ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ।
ਫਾਰਮ 8 ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ
ਫਾਰਮ 8-ਓ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ।
   


ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ

ਫਾਰਮ 26 ਅਪਰਾਧ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੱਤਰ
ਵਿਜ਼ਟਰ ਨੰਬਰ:-4743046                                                                                                               
View Website in English
ਮੁੱਖ ਸਫਾ | ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ | ਅਦਾਰਾ | ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ | ਚੋਣ | ਫਾਰਮ | ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ | ਆਮ ਸਵਾਲ | ਸਥਾਨਕ ਝਲਕ | ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ | ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ | ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ|
ਸਾਰੇ ਹੱਕ © 2018 ਦਫਤਰ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ :ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ