ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਫਤਰੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ
Skip Navigation Linksਮੁੱਖ ਸਫਾ : ਫਾਰਮ
ਫਾਰਮ

ਲੋਡ਼ੀਂਦਾ ਦਰਖਾਸਤ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

ਫਾਰਮ 4 ਘਰ- ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਡ਼ਤਾਲ ਸਮੇਂ ਮਤਦਾਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇੰਦਰਾਜ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ। (ਜਦੋਂ ਮਤਦਾਤਾ ਦੇ ਘਰ ਬਾਰੰਬਾਰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆਂ ਹੋਵੇ )
ਫਾਰਮ 6
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ। (ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀ ਹੈ )
ਫਾਰਮ 7 ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ।
ਫਾਰਮ 8 ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ
ਫਾਰਮ 8-ਓ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ।
   


ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ

ਫਾਰਮ 26 ਅਪਰਾਧ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੱਤਰ
ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੰਬਰ 7738299899 ਤੇ ਮੈਸਜ ਕਰੋ
CEOPJB < SPACE > ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੰ.
ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੰ : ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉਪਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ 10/16 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ
ਵਿਜ਼ਟਰ ਨੰਬਰ:-8416741                                                                                                               
View Website in English
ਮੁੱਖ ਸਫਾ | ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ | ਅਦਾਰਾ | ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ | ਚੋਣ | ਫਾਰਮ | ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ | ਆਮ ਸਵਾਲ | ਸਥਾਨਕ ਝਲਕ | ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ | ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ | ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ|
ਸਾਰੇ ਹੱਕ © 2008 ਦਫਤਰ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ :ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ